Doğuştan Vertikal Talus

Doğuştan Vertikal Talus

Konjenital konveks pes valgus veya rocker bottom (beşik ayağı) deformitesi adı da verilir. Talonaviküler eklemin dislokasyonuna bağlıdır.Naviküler, talus üst yüzü ile eklemleşir. Bu durum talusu plantar fleksiyonda kilitler.

Etyoloji: Sebebi bilinmiyor.

1.    Heredite bir faktör olabilir.
2.    Nöromüsküler dengesizlik. Miyolomeningoselde vertikal talus görülebilir.
3.    Artrogripozis multipleks’de de bu deformite görülebilir.

Patoloji: Talus vertikal pozisyondadır. Naviküler talus dorsal yüzü ile eklemleşir. Kalneum ekinus pozisyonundadır. Deltoid ligamanın ön kısmı yani tibionaviküler ve dorsal talonaviküler ligamenlar kısa ve kontraktedir. Ayak ön kısmını dorsale çeker ve elle düzeltmeye engel olur. Kalkaneo – kuboid ligamen kontraktedir, ayağı valgusa çeker. Posterior tibial ve peroneal tendonlar öne deplasedir, bunlar dorsofleksör görevi yapacakları yerde plantar fleksör gibi görev yapar.

Radyolojik bulgular: Talus vertikal pozisyondadır. Talusun uzun ekseni tibianın ekseni birbirine paraleldir. Tablo-kalkaneal açısı artar.

Tedavi: Tedavi doğumda başlar.
1.  Kapalı redüksiyon: ilk 6-8 haftaya kadar olan devrede, talonaviküler eklemin kapalı redüksiyonu yapılır. Ayak ön kısmı manipulasyonla ekinizme zorlanarak redüksiyon sağlanabilir. Bu durumda ayak alçıya alınır. 2 haftada bir alçı değiştirilir. Alçılama süresi en az 3 aydır.
2.    Açık redüksiyon: 3 aylık devreden sonra talonaviküler eklemin açık redüksiyonu yapılır. Aşil tendonu uzatılır ve kontrakte kısa bağlar gevşetilir.
3.    Açık redüksiyon + subtalar ekstraartiküler artrodez (Grice-Green): 3-6 yaşları arasında yapılır.
4.    Triple artrodez: 10 yaşından sonra subtalar eklem ve Chopart ekleminden uygun kemik rezeksiyonları yapılarak deformite düzeltilir.