Doğuştan Metatarsus Varsus

Doğuştan Metatarsus Varus

Metatarsus adduktus da denir. Bu deformitede, ayağın ön kısmı tarsometatarsal eklemlerden itibaren içe döner (abduksiyon gelir). Genellikle ayak arka kısmı valgus durumundadır. Ayak longitudinal kavsi artmıştır (pes kavus). Kızlarda daha fazla görülür. Genellikle iki taraflıdır.

Etyoloji: Sebebi bilinmiyor. Heredite bir etken olabilir.

Klinik bulgular: Deformite doğuştandır, ancak bebeklik devresinde farkına varılmaz. 1-2 yaşından sonra belirgin olur. Bütün metatarslar adduksiyon ve inversiyon durumundadır. Topuk valgusdave nötral durumda olabilir. Ayağın medial kenarı ise dış bükeydir. Ayak ön kısmı pasif düzeltilemez. Abduksiyona veya nötral duruma getirilemez.

Fonksiyonel metatars varus bu deformite ile karşılaştırılabilir. Fonksiyonel metatarsus varusa abduktor hallusis kasının hiperaktivitesi neden olur. Bu durumda deformite fiske değildir. Aktif ve pasif olarak ayak ön kısmı nötrale getirilebilir.

Radyolojik bulgular: Anteroposterior radyografide, tarso metatarsal eklemlerde bütün metatarsların adduksiyon durumunda olduğu görülür. Tablo-kalkaneal açı doğuştan çarpık ayağın aksine normaldir veya artmıştır.

Tedavi: Deformitenin şiddetine göre tedavisi değişir. Hafif deformiteli olgularda ayak gevşetilir. Korreksiyonla ayak ön kısmı orta hattan daha ileriye abduksiyona getirilebilir. Bu olgularda tedaviye gerek yoktur. Gözlem altında tutulurlar.

Konservatif tedavi:
Germe egzersizleri: Ayak ön kısmı günde birkaç kez abdukasyona ve eversiyona zorlanır. Hafif deformitelerde faydalı olabilir.

  1. Ters kalıp ortopedik botlar: Ayağı düzgün pozisyonda tutar. Tek başına yeterli değildir.3. Seri açılı düzeltmeler: Ayak ön kısmı manipulasyonla nötral veya abduksiyona getirildik ten sonra bu durumda alçıya alınır.  Alçılar 4-10 gün aralarla değiştirilir. Total alçılama süresi deformitenin şiddetine göre 4-10 haftadır. Tam düzelme elde edildikten sonra ters kalıp ortopedik bot verilir.

    Cerrahi tedavi: Deformite şiddetli olduğu zaman (yani ayak ön kısmı manipulasyonla nötrole getirilmediği zaman), alçılı düzeltmelerle tam düzelme elde edilmediği zaman ve tedaviye geç gelen büyük çocuklarda (2 yaşından sonra ) cerrahi tedavi gerekir.

    2 yaşın altındaki çocuklarda birinci MP eklemin kapsülotomisi ve abduktor hallusis gevşetmesi yapıldıktan sonra seri açılı düzeltmeler yapılır. 3-7 yaşlarında çocuklarda tarso metatarsal ve intermetatarsal yumuşak doku gevşetmesi yapılır. 8 yaşın üzerindeki çocuklarda metatarsal osteotomilerle deformite düzeltilir.